راهنمای اعتراض به قبض جریمه راهنمایی ورانندگی

راهنمای اعتراض به قبض جریمه راهنمایی ورانندگی

فرایندپرداخت واعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389

درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال10.000.000برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده5این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی ورانندگی مکلف به توقیف خودروتاپرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض ،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +10مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

يگان آدرس پستي شماره تلفن
اداره اجرائیات فاتب بزرگراه یادگار امام (ره) - خیابان حبیب الهی - خیابان زنجان شمالی - جنب آتش نشانی  
منطقه 21 تهرانسر ـ انتهای بلوار یاس 44538808
منطقه 16 خیابان بعثت ـ خیابان رجائی جنوبی ـ خیابان هلال احمرـ مقابل سیلو 55330307
منطقه 12 واحد شماره 3 مستقر در منطقه 12 پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری 112
منطقه 14 خیابان نبرد ـ میدان نبرد ـ انتهای خیابان شهید ابراهیم بیدی 33057528
منطقه 1 واحد شماره 5 مستقر در منطقه یک پلیس راهور تهران بزرگ . آدرس: بزرگراه ارتش بلوار اوشان نبش میدان اوشان
منطقه 10 بزرگراه نواب ـ تقاطع خیابان محبوب مجاز (ویژه جانبازان ـ ایثارگران و خانواده شهداء) 55437161
منطقه 20 شهرری ـ خیابان استخر ـ روبروی فروشگاه شهروند 55902110
منطقه 3 بزرگراه حقانی ـ نرسیده به تقاطع جهان کودک ـ مقابل پارک آب و آتش 86083244
منطقه 22 همت غرب ـ آزادگان جنوب ـ شهرک گلستان ـ بلوار گلها ـ خیابان یاسمن جنوبی 44736840
منطقه 1 واحد رسیدگی دادسرای ناحیه 32. آدرس: خیابان آزادی نبش رودکی پشت راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم

  1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
  2. تکمیل فرم درخواست
  3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن

تذکر:

  • واحدرسیدگی حداکثربه مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.
  • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
  • ازپذیرش درخواست شرکتها وسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
  • به استنادماده5قانون مذکوررای صادره توسط واحدرسیدگی قطعی است.

 

استعلام قبض جریمه

راهنمای پرداخت قبض جریمه تسلیمی

استعلام ریز خلافی خودرو

فرایند پرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

استعلام و ضعیت نمره های منفی گواهینامه

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

گرفتن خلافی ماشین با پیامک

دریافت خلافی خودرو از طریق وبسایت راهور

شرایط اقساط کردن خلافی خودرو